Arkistot kuukauden mukaan: helmikuu 2016

Kirjahanke: Hyvä Elämä (tietoja kirjasta, kirjan linkki ja käytetyt kirjoittaja-ohjeet)

Kirjahankkeen 2015 – 2016 teemana oli  hyvä elämä: käytäntö, tutkimus ja ammattipedagogiikka. 

Kirja julkaistiin kesäkuussa 2016.

hyvaelama2016

Kirja jakautuu pääteemoihin:

I Hyveet ja hyvään elämään kasvaminen
II Ammattipedagogiikka hyvän elämän toteuttaajana
III Hyvä työelämä

 

Kirjan voi ladata sähköisenä ilmaiseksi itselleen osoitteesta:

http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166081.pdf

 

Kirjaan kutsuttiin kirjoittajia ammattikorkeakouluista, yliopistoista ja käytännön ammattipedagogiikan kehittäjiä AOKK:n verkostojen kautta, Ottu ry:n piiristä ja Praban piiristä.

Toimittajina olivat Arto Mutanen, Mauri Kantola, Hannu Kotila ja Liisa Vanhanen-Nuutinen

Artikkeleiden valmistelu

Kirjan valmistelussa hyödynnettiin toimitus- ja refereemenettelyä. Artikkelin hyväksyminen kirjaan tapahtui referee-lausuntojen perusteella. Kirjoittajien tuli hyväksyä se periaate, että toimitustyössä tekstiin tehdään mahdollisesti joitakin lisäyksiä, muokkauksia tai poistoja. Kirjan valmistumisaikataulu oli:

  • 15.5.2015 Lähetettävä toimittajalle otsikko ja lyhyt kuvaus artikkelista
  • 25.9.2015 Lähetettävä toimittajalle artikkelin ensimmäinen versio

Referee-kierros:

  • 30.10.2015 Toimittaja lähettää referee-kommentit ja muokkauspyynnöt artikkeleihin
  • 27.11.2015 Muokatut artikkelit toimittajalle
  • 18.12.2015 Toimittaja ilmoittaa hyväksynnästä

tekninen toimitustyö:

Helmikuu 2016 vedosten tarkistaminen

Maaliskuu-huhtikuu 2016 kirjan julkaiseminen

Kirjoitusohjeet
Artikkelin ideaalikoko on 10-12 liuskaa.

Taittoteknisistä syistä pyydämme välttämään alaviitteitä.

1. Kappaleiden alkuun ei sisennyksiä. Kappaleet erotetaan yhdellä tyhjällä rivillä.

2. Pakollinen rivinvaihto vain kappaleiden väliin (ei siis rivin loppuun).

3. Älkää käyttäkö mitään erikoiskoodeja.

4. Lähettäkää taulukot ja graafiset esitykset omana tiedostonaan.

7. Taulukot lähetetään tekstitiedostona, jossa sarakkeet erotetaan toisistaan

painamalla kerran tabulaattoria (tai excel-tiedostona).

8. Käsikirjoitukset kirjoitetaan 1 rivivälillä ja lähetetään toimittajalle sähköpostitse

9. Tekstissä lähdeviitteet merkitään sulkuihin seuraavasti:

(Kansanen 1991, 14), (Lincoln & Guba 1985), (Marton ym. 1985). Artikkelin tai katsauksen loppuun sijoitetaan lähdeluettelo otsikolla ”Lähteet” seuraavien esimerkkien mukaisesti:

Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. 1985. Naturalistic inquiry. Beverly Hills, Ca: Sage.

Marton, F., Dahlgren, L.O., Svensson, L. & Säljö, R. 1985. Oppimisen ohjaaminen. (Suom. Eeva Pilvinen). Espoo: Weilin + Göös.

MacDonald, B. 1987. Evaluation and control of education. Teoksessa R. Murphy & H. Torrance (toim.) Evaluating education: Issues and methods. London: Harper & Row, 36-48.

Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö 1. Komiteanmietintö 1970: A 4. Helsinki: Valtion painatuskeskus.

Savolainen, H. & Lukkari, M. 1994. Käyttäytymishäiriö: ilmiö vai häiriö tutkimuskäytännöissä? Kasvatus 25 (3), 274-280.

Takala, S. 1991. Mitä meidän tulisi oppia menneistä vuosista? Teoksessa E. Kangasniemi & H. Saari (toim.) Arviointia ja ajatuksia koulun kehittämisestä. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja B. Teoriaa ja käytäntöä 69, 49-58.

Marinara, M. 1995. Theory, self, and rhetoric or, what to do with Ariadne’s thread. (ERIC Document Reproduction Service, No ED 397 428.

Metodologiaseminaari 2015

Kevään 2015 seminaarin teema on Hyvä elämä: käytäntö, tutkimus ja ammattipedagogiikka. Seminaarin pääluennoitsijat ovat professori Sami Pihlström, Helsingin yliopisto sekä dosentti Pia Houni, jotka molemmat ovat ansioituneita asiantuntijoita seminaarin teeman alalla.

Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 17.4.2015 asti, ilmoittautumiset ja esitysten tiivistelmät osoitteeseen metodologiaseminaari@gmail.com.

Seminaarin teemaan liittyen on tarkoitus kirjoittaa artikkelikirja, joka julkaistaan seuraavan metodologiaseminaarin yhteydessä. Esitysten pitäjien on mahdollista kirjoittaa artikkeli esityksensä pohjalta. Metodologiaseminaari on jo perinteeksi muodostunut ammattikorkeakoulututkimuksen perusteiden tutkimusseminaari. Seminaarin teemat ovat vaihdelleet, mutta aina liittyneet ammattikorkeakoulututkimuksen keskeisiin alueisiin.

Aristoteelinen tieteiden jaottelu teoreettisiin ja käytännöllisiin tapahtuu niiden päämäärän kautta. Teoreettisten tieteiden tavoitteena on tieto ja siten totuus ja käytännöllisten tieteiden tavoitteena on toiminnan ohjaaminen. Edelliset nähdään helposti itseisarvoisena tutkimuksena, tietoa tiedon itsensä takia.

Toiminnan ohjaaminen puolestaan on sitoutunut käytännön arvoihin, tavoitteena ei ole vain jotain tässä ja nyt toimivaa, vaan ihmisen hyvä elämä. Käytäntölähtöinen ammattipedagoginen tutkimus liittyy usein ammattialoihin ja -taitoihin. Tällaisen tutkimuksen ”tieteellistäminen” johtaa helposti keinojen tutkimukseen, päämäärien puntaroinnin jäädessä taka-alalle.   Kuitenkin olisi luontevaa kytkeä käytäntölähtöinen tutkimus aristoteelisiin käytännöllisiin tieteisiin.

Mikä rooli teoreettisilla tieteillä on tällaisessa käytännöllisessä tutkimuksessa? Miten päämäärien asettaminen ja puntarointi tapahtuu? Päämääriä jäsentävät esimerkiksi sivistys, kasvatus, terveys, hyvinvointi sekä turvallisuus. Miten näistä asioista huolehditaan? Tarvitaanko kullekin oma tieteenalansa vai voidaanko niitä liittää yhteen esimerkiksi käytäntölähtöisen tutkimuksen piiriin?

Problematiikkaa voidaan lähestyä keskittymällä eri alojen erityiskysymyksiin tai muotoilemalla kaikkia aloja koskettavia yleisiä kysymyksiä: Mitä on ammattipedagogiikka, miten se liittyy hyvään elämään. Miten käytäntölähtöinen tutkimus kytkeytyy hyvän elämän edistämiseen? Miten eri alat suhteutuvat tähän päämäärään? Miten hyvä elämä määrittyy? Kohtuullisuus on keskeinen hyvää elämää määrittävä käsite: Kenen toimesta ja näkökulmasta kohtuullisuus määrittyy?

Näitä kysymyksiä voi lähestyä filosofisesti, mutta myös käytännön ammattipedagogiikan näkökulmasta käsin. Käytännön näkökulmaa voidaan valottaa tutkimuksellisesti, mutta myös käytäntöjä ja niiden kehittämistoimintaa problematisoimalla. Miten vastuullisuus liittyy työtoimintaan tai kehittämistoimintaan?

Seminaarissa järjestetään osallistujien tutkimussessioita, johon toivomme keskustelua herättäviä alustuksia. Alustusten toivotaan problematisoivan seminaarin teemaa. Esitysten teemat voivat olla esimerkiksi: hyvä elämä, hyvän elämän mahdollistaminen, vastuullinen kehittämistoiminta, vastuullinen liike-elämä tai hyvä käytäntö. Pyydämme osallistujia lähettämään lyhyt tiivistelmä (100-200 sanaa) esityksestä, josta käy ilmi esittäjän nimi ja organisaatio sekä lyhyt kuvaus alustuksen tematiikasta. Tiivistelmä tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen metodologiaseminaari@gmail.com 17.4.2015 mennessä.

Sami Pihlström on suomalainen filosofi. Pihlströmin erikoisalueita ovat muun muassa pragmatismi, realismin ongelma ja uskonnonfilosofia. Sami Pihlström toimii Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtajana. Hän on Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan uskonnonfilosofian professori sekä Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian dosentti.

Pia Houni on nykyisen erikoistutkijan työpestin lisäksi toiminut professorina, Teatterimuseon johtajana ja dramaturgian lehtorina. Tietokirjoittamisen lisäksi hän on tehnyt dramatisointeja, lyhytelokuvakäsikirjoituksia, kolumneja, kritiikkejä, blogeja, runoja ja laululyriikkaa. Pia Houni on myös teatterin ja draaman tutkimuksen dosentti.

Tietoa seminaarista:

Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun sivuilta http://www.haaga-helia.fi/fi/koulutus/ammatillinen-opettajakorkeakoulu/amkpeda-verstas

Käytäntölähtöisen tutkimuksen yhdistyksen verkkosivuilta: www.praba.fi

Seminaarin 29.4.2015 esityksiä:
Arto Mutanen_Hyveesta ja Kasvatuksesta
Tiina Rautkorpi_Kaytantojen dialoginen levittaminen
Moore Hyvä kirjoittamisen käytäntö
Kämäräinen,Moore,Mönkkönen,Saarti Tietoperustahuolia ja käsitevälineitä

Aika: 29.4.2015
Paikka: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Ratapihantie 13, 00520 HELSINKI

 Ohjelma

9.00 – 9.30                   Aamukahvi ja ilmoittautuminen
9.30-10.00                    Seminaarin avaus, Haaga-Helian edustaja

10.00 – 11.30               Luento: Hyvän elämän edistäminen – vai pahan välttäminen?
professori Sami Pihlström, Helsingin yliopisto
pj. Hannu Kotila

11.30 – 12.30               Omakustanteinen lounas

12.30 – 14.00               Rinnakkaiset sessiot

Sessio A, tila 8202a
pj. Liisa Vanhanen-Nuutinen
Sessio B, tila 8202c
pj. Tiina Rautkorpi
Sessio C, tila 8203
pj. Hannu Kotila
Kimmo Mäki:
Opettajankouluttajan
osaaminen

Kaisu Mälkki ja Juha Mälkki:
Opettajien opettajat hyvän airueina, yksilöllisten ja yhteisöllisten tarpeiden ristipaineessa

Mirja Kälviäinen:
Miten jatkokoulutus mahdollistaa hyvää elämää?
Elsa Keskitalo, Päivi Vuokila-
Oikkonen, Ikali Karvinen ja
Pekka Launonen:
Osallistuva tutkimus muutoksen tuottamisessa
Juha Kämäräinen, Erja Moore, Ilkka Mönkkönen ja Jarmo Saarti: Tietoperustahuolia ja käsitevälineitäTiina Rautkorpi:
Parhaiden käytäntöjen dialoginen levittäminenErja Moore:
Hyvä kirjoittamisen käytäntö ammattikorkea- koulussa
Helena Malmivirta:
Hyvää elämää edistäviä käytänteitä taide-
pedagogiikan keinoin
Kati Peltonen:
Vastuullisuus ja hyvään
elämään ohjaaminen
yrittäjyyskasvatuksen
kontekstissa Arto Mutanen:
Hyveestä ja kasvatuksesta

14.00 – 14.30               Kahvitauko

14.45 – 15.30               Luento: Hyveellinen elämä ja yhteisöllisyys, dosentti Pia Houni
pj.Arto Mutanen

15.30                            Seminaarin päätös, Arto Mutanen, Praban puheenjohtaja

Metodologiaseminaari 2016

  1. Metodologiaseminaari

Teema:          Hyöty: mitä hyöty hyödyttää?

Ajankohta:    27.4.2016

Paikka:          Turun ammattikorkeakoulu, Joukahaisenkatu 3,Turku / Sali Omega, 1krs

Järjestäjät:     Käytäntölähtöisen tutkimuksen yhdistys, Praba ja Turun ammattikorkeakoulu

Metodologiaseminaari on jo perinteeksi muodostunut ammattikorkeakoulututkimuksen perusteiden tutkimusseminaari. Kevään 2016 seminaari on järjestyksessä jo 15. kerta, kun käytäntölähtöisestä tutkimuksesta kiinnostuneet ovat kokoontuneet yhteen. Seminaarin teemat ovat vaihdelleet, mutta aina liittyneet ammattikorkeakoulututkimuksen keskeisiin alueisiin. Tänä vuonna seminaarin teemana on Hyöty, miten hyöty hyödyttää? Tarkoituksena on pohtia ja problematisoida hyötyä ja hyödyllisyyttä; onko hyödyllinen aina hyvästä. Teemaan liittyen on mahdollista julkaista artikkelikirja. Mikäli tämä toteutuu, esitysten pitäjien on mahdollista kirjoittaa artikkeli esityksensä pohjalta.

Seminaarissa järjestetään osallistujien tutkimussessioita, johon toivomme keskustelua herättäviä alustuksia. Alustusten toivotaan problematisoivan väljästi seminaarin teemaa.

Pyydämme osallistujia lähettämään lyhyt tiivistelmä (100-200 sanaa) esityksestä, josta käy ilmi esittäjän nimi ja organisaatio sekä lyhyt kuvaus alustuksen tematiikasta. Tiivistelmä tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen metodologiaseminaari@gmail.com 5.4.2016 mennessä. Samaan osoitteeseen voit halutessasi myös ilmoittaa seminaari-osanottosi. Toki paikalle saapuminen myös tulkitaan ilmoittautumiseksi.

Ohjelma

9.00 – 9.30 Ilmoittautuminen

9.30 –  9.45 Seminaarin avaus: Esko Ovaska TKI-johtaja, Turun ammattikorkeakoulu

9.45 – 10.00 ARENEN tervehdys:  Riitta Rissanen ARENE toiminnanjohtaja10.00 – 10.45 Osmo Kivinen, professori / johtaja RUSE, Turun Yliopisto
(http://ruse.utu.fi/staff/employee/21/)

  • Hyödylliset ammattikorkeakoulut

10.45 – 11.15  Keskustelua

11.30 – 12.30 Lounas

12.30 – 14.00 Rinnakkaiset sessiot
Linkki sessio-esityksiin (https://www.praba.fi/?page_id=263)

14.00 – 14.30 Kahvitauko

14.45 – 15.30  FT Inkeri Koskinen, Helsingin yliopisto, Finnish Centre of Excellence in the Philosophy of the Social Sciences (TINT) (http://www.helsinki.fi/tint/people.htm)

15.30 – 16-00 PraBan vuosikokous
Linkki esityslistaan (https://www.praba.fi/?page_id=254)