Siirry sisältöön

22. METODOLOGIASEMINAARI: EPÄVARMUUS 25.4.2023

Vastuuorganisaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Turku
Ajankohta: tiistai 25.4.2023
Paikka: Lähitilaisuus järjestetään Turun ammattikorkeakoulun Educity- kampuksella, Joukahaisenkatu 7, Turku

Seminaarin ohjelma (muutokset mahdollisia):

08.30  Aamukahvi
09.00  Tilaisuuden avaus
09.15  Keynote 1.”Huoli, epävarmuus ja vastuu tulevaisuuden teknologioista” FT Raul Hakli, Helsingin Yliopisto.
10.15  Sessio 1
Arto Mutanen & Ilpo Halonen: Varmuus ennen kaikkea
Erja Moore: Epävarmuuksia opinnäytetyön menetelmän kirjoittamisessa
Juha Kämäräinen: Epävarmuus tiedonhankinnan ja käytön keskeisenä ulottuvuutena
11.15  Lounas (omakustanteinen)
12.00  Keynote 2: ”Korkeakoulutus tulevaisuutta turvaamassa”, FT, rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila, Turun ammattikorkeakoulu
13.00  Sessio 2
Mona-Anitta Riihimäki & Jussi Tomberg: Toiminta ilman toimintaa ei ole toimintaa!
Maria Välivirta-Havia & Sirpa Hänti: Epävarmuudesta voimavaraksi
14.00  Iltapäiväkahvi
14.15  Puheenvuoroja käytäntölähtöisestä tutkimuksesta epävarmuuden aikana
15.00  Seminaarin päätös

Hallituksen vuosikokous ohjelman loputtua.

Seminaariin ilmoittautuminen: Ilmoittautumislomake
Osallistuminen on maksutonta mutta edellyttää ilmoittautumista ennakkoon 13.4.2023 mennessä.

Metodologiaseminaari on jo perinteeksi muodostunut käytäntölähtöisen tutkimuksen perusteiden tutkimusseminaari. Kevään 2023 seminaari on järjestyksessä jo 22. kerta, kun käytäntölähtöisestä tutkimuksesta kiinnostuneet kokoontuvat yhteen. Seminaarin järjestävät Käytäntölähtöisen tutkimuksen yhdistys PraBa ry ja Turun ammattikorkeakoulu. Metodologiaseminaarien teemat keskittyvät käytäntölähtöisen tutkimuksen alueisiin.

Kevään 2023 metodologiaseminaarin teemana on Epävarmuus. Seminaariin ovat tervetulleita kaikki, joita kiinnostavat aiheen teoreettiset ja käytännölliset kysymykset.

Suuret kertomukset ovat kuolleet ja elämme pienten, fragmentaaristen kertomusten aikaa – tämä postmodernin yhteiskuntateorian yksi keskeinen viesti herätteli meitä muutama vuosikymmen sitten. Epävarmuus maailmassa on kasvanut enemmän kuin silloin olisi voinut visioida.  Emme voi nojata suuriin kertomuksiin tai vakaaseen asetelmaan työssä, ihmissuhteissa tai maailmantilanteessa. Elämää on mahdotonta hallita.

Epävarmuus liittyy asioiden ja tapahtumien ennustamattomuuteen, yllätyksellisyyteen. Tieto on pirstaloitunut monikanavaiseksi ja tästä johtuen, emme aina ymmärrä tai tunnista asioiden syitä ja seurauksia. Kaikki tieto ei ole luotettavaa ja näkökulmia on useita. Maailmantilanteet muuttuvat nopealla vauhdilla, esimerkiksi viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme eläneet mielenosoitusten, arabikevään, sotien, poliittisten pelien, kestävyyskriisin ja talouden epävarmuuden ajassa. Yksittäisen ihmisen on mahdotonta hallita näihin liittyvää tiedon tulvaa, kun alan asiantuntijatkin kokevat epävarmuutta.

Epävarmuutta on totuttu pitämään ulkoisena uhkana ja sisäisenä heikkoutena, mutta siinä piilee myös mahdollisuuksia. Muutokset saattavat ilmetä kaaosmaisuutena ja koska varmuutta ei ole, on lähdettävä kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja. Epävarmuus tarjoaa oppimiselle, pohdinnalle ja uusien ideoiden syntymiselle hedelmällisen alustan.

Epävarmuus on usein tunnetila, jota moni pyrkii välttämään. Se syö voimavaroja, vaikuttaa itseluottamukseen ja voi lamaannuttaa toimintakykyä. Voimme tyytyä sietämään epävarmuutta ja vältellä sitä, mutta voimme olla myös rohkeampia. Voimme tarkastella epävarmuutta aiheuttavia tilanteita mahdollisuutena ja pyrkiä tunnistamaan niiden aiheuttajia. Toisin sanoen, voimme oppia sanoittamaan epävarmuuden aiheuttajia näkyviksi ja ymmärrettäviksi. Silloin niiden takana olevien tietoon, taitoon ja asenteisiin liittyvien tekijöiden työstäminen helpottuu.

Pyydämme osallistujia lähettämään esityksestään/alustuksestaan lyhyen tiivistelmän (100-200 sanaa), josta käy ilmi esittäjän nimi ja organisaatio sekä lyhyt kuvaus alustuksen tematiikasta. Tiivistelmä tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen metodologiaseminaari@gmail.com 13.4.2023 mennessä. Seminaari on suomenkielinen eikä sitä striimata. Osallistuminen on maksutonta mutta edellyttää ilmoittautumista ennakkoon. Esityksiä voi pitää myös englanniksi. Toteuttajina ovat Praba ry ja Turun ammattikorkeakoulu.

Seminaarissa esitellään myös Turun ammattikorkeakoulussa käynnissä olevaa Erasmus+ PUNC-hanketta (Professional UNcertainty Competence), jonka tavoitteena on tuottaa tietoja, taitoja ja työkaluja, joiden avulla korkeakouluissa tuetaan opiskelijoita kehittämään kykyään käsitellä epävarmuutta positiivisella, luovalla ja tuottavalla tavalla.

22ND ANNUAL CONGRESS OF METHODOLOGY: UNCERTAINTY 25 April 2023

Responsible organization: Turku University of Applied Sciences, Turku Time: Tuesday 25 April 2023 Venue: The on-site event will be organized on Turku University of Applied Sciences’ EduCity campus

The Annual Congress of Methodology is a traditional research seminar on the basics of practice-based research. The congress in spring 2023 will be already the 22nd time when people interested in practice-based research gather to meet. The congress is organized by the Finnish Society for Practice Based Inquiry (PraBa) and Turku University of Applied Sciences. The themes of the methodology congresses focus on the areas of practice-based research.

The theme of the methodology congress in spring 2023 is Uncertainty. All those interested in the theoretical and practical questions on the topic are welcome to the congress.

The time of great narratives is over, and we live in a time of small, fragmented narratives – as one of the central messages of the postmodern social theory, this stirred us a couple of decades ago. It predicted the increase of uncertainty more strongly than what could have been envisioned at the time. We live in an uncertain world. We cannot lean on great narratives or stable settings in our work, relationships, or the global situation. Life is impossible to control.

Uncertainty is related to the unpredictability or surprisingness of things and events. Information has shattered in multiple channels and as a result, we do not always understand or recognize the reasons and consequences of things. All information is not dependable and there are multiple perspectives. Global situations change at a pace: for example, in the past ten years, we have lived in a time in which protests, the Arab Spring, wars, political games, the climate crisis and economy have caused uncertainty. It is impossible for individuals to control the related overflow of information, as even the experts in the field experience uncertainty.

People have gotten used to considering uncertainty as an external threat and internal weakness, but it also entails opportunities. Changes can emerge as chaotic and as certainty does not exist, different alternatives must be experienced with. Uncertainty provides a fruitful platform for learning, contemplation, and the creation of new ideas.

Uncertainty is often an emotional state which many try to avoid. It consumes resources, affects people’s self-confidence, and can even paralyze the functional capacity. Even though we tolerate uncertainty in different ways, we can seize it as an opportunity and analyze the reasons behind it. In other words, it is not necessary to avoid situations which cause uncertainty but try to recognize its sources. When examining the sources of uncertainty, we can learn to verbalize them in visible and understandable ways. Then working on the factors behind the sources – related to information, skills and attitudes – becomes easier.

We kindly ask the participants to send a short abstract of their presentation/introduction (100–200 words), which indicates the presenter’s name and organization and a brief description on the themes of the introduction. Send the abstract by email to metodologiaseminaari@gmail.com by 13 April 2023.

An ongoing Erasmus+ project at Turku University of Applied Sciences, PUNC (Professional UNcertainty Competence), will also be introduced at the congress. The project aims at producing information, skills, and tools with which students at higher education institutions are supported to develop their ability to cope with uncertainty in a positive, creative, and productive way.

The 22nd PraBa Annual Congress of Methodology to be organized in April 25th in Turku, Finland. The congress theme will be Uncertainty. We welcome all participants interested in theoretical and practical questions of this theme.

The abstracts for congress presentations will be requested in early 2023. The hybrid participation to the seminar is possible for the English part of the seminar.

*1 Vuosikokouskutsu:
Seminaarin jälkeen pidetään myös PraBa ry:n vuosikokous, johon kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.