Siirry sisältöön

Kirjoitusohjeet

Kirjoitusohjeet
Artikkelin ideaalikoko on 10-12 liuskaa.

Taittoteknisistä syistä pyydämme välttämään alaviitteitä.

1. Kappaleiden alkuun ei sisennyksiä. Kappaleet erotetaan yhdellä tyhjällä rivillä.

2. Pakollinen rivinvaihto vain kappaleiden väliin (ei siis rivin loppuun).

3. Älkää käyttäkö mitään erikoiskoodeja.

4. Lähettäkää taulukot ja graafiset esitykset omana tiedostonaan.

7. Taulukot lähetetään tekstitiedostona, jossa sarakkeet erotetaan toisistaan

painamalla kerran tabulaattoria (tai excel-tiedostona).

8. Käsikirjoitukset kirjoitetaan 1 rivivälillä ja lähetetään toimittajalle sähköpostitse

9. Tekstissä lähdeviitteet merkitään sulkuihin seuraavasti:

(Kansanen 1991, 14), (Lincoln & Guba 1985), (Marton ym. 1985). Artikkelin tai katsauksen loppuun sijoitetaan lähdeluettelo otsikolla ”Lähteet” seuraavien esimerkkien mukaisesti:

Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. 1985. Naturalistic inquiry. Beverly Hills, Ca: Sage.

Marton, F., Dahlgren, L.O., Svensson, L. & Säljö, R. 1985. Oppimisen ohjaaminen. (Suom. Eeva Pilvinen). Espoo: Weilin + Göös.

MacDonald, B. 1987. Evaluation and control of education. Teoksessa R. Murphy & H. Torrance (toim.) Evaluating education: Issues and methods. London: Harper & Row, 36-48.

Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö 1. Komiteanmietintö 1970: A 4. Helsinki: Valtion painatuskeskus.

Savolainen, H. & Lukkari, M. 1994. Käyttäytymishäiriö: ilmiö vai häiriö tutkimuskäytännöissä? Kasvatus 25 (3), 274-280.

Takala, S. 1991. Mitä meidän tulisi oppia menneistä vuosista? Teoksessa E. Kangasniemi & H. Saari (toim.) Arviointia ja ajatuksia koulun kehittämisestä. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja B. Teoriaa ja käytäntöä 69, 49-58.

Marinara, M. 1995. Theory, self, and rhetoric or, what to do with Ariadne’s thread. (ERIC Document Reproduction Service, No ED 397 428.